Föreningsstämman 2021

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen tagit beslut om att genomföra föreningsstämman 2021 genom poströstning utan medlemmarnas fysiska närvaro. Detta medges i en tillfällig lag för att förhindra smittspridning.

Kallelse, poströstningsformulär, årsredovisning 2020, propositioner och motioner 2021 samt valberedningens förslag har skickats ut till samtliga medlemslägenheter.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

Poströstningen sker i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). De samlar in och sammanställer samtliga poströster. Streckkod på formuläret eller sifferkombination fungerar som identifikation av de medlemslägenheter som röstar.

Medverkan i röstförfarandet sker genom ifyllande och inskickande av poströstningsformulär. Poströstning kan även ske digitalt. Klicka HÄR för att rösta digitalt. Logga in med sifferkombinationen som du finner under streckkoden på poströstningsformuläret.

Poströsterna skall vara inskickade senast torsdagen den 27 maj.

Föreningsstämman hålls den 3 juni 2021. Stämmoordföranden, en utsedd justerare tillika rösträknare samt sekreteraren kommer att granska poströsterna. Poströsterna prickas av mot medlemsförteckningen och röstberättigade medlemmar utgör därmed röstlängden. Det sammanlagda antalet röstberättigade summeras och noteras i protokollet.

För varje beslut kommer stämmoordföranden och rösträknaren att kontrollera poströsterna och ange utfallet som sedan summeras i ett beslut i protokollet.

Det finns en möjlighet för medlemmar att skriftligen begära upplysningar angående föreningsstämman, de beslut som skall fattas eller de handlingar som skickats ut. Detta kan ske genom att lämna in skrivelse till förvaltningskontoret (Klostergången 13) eller via e-post till ”info@adm.brfmasthugget.se”. Svar kommer att tillställas den som begärt upplysningen. Både begäran om upplysning och svar kommer att finnas tillgängliga för samtliga medlemmar nedan.

Inga upplysningar har i nuläget begärts.