Miljöpolicy

I verksamhetsplanen anges att föreningen i sin verksamhet skall verka för god miljöhänsyn. Denna policy syftar till att tydliggöra de miljömål som föreningen har.

  • Vårt övergripande mål är att föreningen skall bidra till en hållbar utveckling och sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Krav enligt lagar och förordningar skall alltid vara lägsta nivån i föreningens miljöarbete.
  • Vi skall genom fortlöpande förbättringsåtgärder verka för minskad användning av värme, el och vatten.
  • Avfallshanteringen skall möjliggöra effektiv avlämning och omhändertagande av återvinningsbart material och miljöfarligt avfall.
  • Vid upphandling av material, produkter och maskiner skall de med minsta möjliga påverkan på miljön i första hand väljas.
  • I samband med upphandling av entreprenader skall miljökrav anges och tydliggöras.
  • Föreningens bostäder och lokaler skall hålla en god standard och vara sunda.
  • Föreningens miljömål skall stå i rimlig proportion mot vad som kan anses tekniskt och ekonomiskt genomförbart och försvarbart.