Trivselregler

Styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter
Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem ansvarar du även för familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av föreningens medlemmar.

Reagera och agera när ni ser skadegörelse, klotter, inbrott och våldssituationer. Agera när ni upplever att någon far illa. Kontakta Cubsec (010-456 34 34) och förvaltningen (031-850300).

Miljöpolicyn anger att föreningen skall bidra till en hållbar utveckling och sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. För att klara detta mål krävs att våra medlemmar och hyresgäster bidrar genom att vara sparsamma med förbrukning av vatten och el, att källsortera avfall och att välja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Föreningens styrelse har i nära samarbete med gårdsombuden tagit fram nedanstående trivselregler. Det är viktigt att alla boende följer reglerna.

Störningar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Föreningen har avtal med bevakningsbolag avseende bevakning och störningsjour. Vid störningar efter kontorstid skall kontakt tas med Cubsec på telefon 010-456 34 34.

Motorfordon
Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för i- och urlastning vid mycket tunga transporter. För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.

Parkering av motorfordon i området är inte tillåten. I undantagsfall kan parkeringstillstånd utfärdas. För tillstånd skall kontakt tas med förvaltningskontoret.

Föreningen har avtal med Europark Svenska AB avseende parkeringsövervakning i området. Vid felparkeringar kan kontakt tas Europark Svenska AB på telefon 0771-401020.

Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i området. Plocka upp djurens spillning. Hundar skall vara kopplade inom föreningens område.

Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet.

Bollspel
Föreningen har bollplaner på Klingners plats och vid Klamparegatan 9. Vid bollspel på andra platser måste man säkerställa att det inte är störande för boende eller utgör risk för skador.

Skateboard
Skateboardåkning får endast ske så att inga boende störs eller föreningens egendom fördärvas.

Balkong och fönster
Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida.

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong är inte tillåten.

Föreningen hänvisar till grillplatser på gårdar för undvikande av brandrisk och störningar.

Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte tillåten. Piskställningar finns på gårdarna.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.

Tillstånd från förvaltningen krävs före inglasning av balkong.

Markiser
Tillstånd av förvaltningen krävs före montering. Endast tre utvalda kulörer på markistyg godkänns. Prover finns på förvaltningskontoret.

Paraboler
Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke. Tillstånd kan erhållas för montering på balkong i det fall föreningens anvisningar följs.

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Ställ inte upp dörrar under längre tid och se till att dörrar går i lås.

Cyklar och mopeder
Cyklar och mopeder skall förvaras på anvisade platser och får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Rensning av cyklar och mopeder sker med jämna mellanrum. Trasiga cyklar och mopeder utan avsikt att lagas skall omgående bortforslas av ägaren.

Gården
Våra gröna gårdar uppskattas av boende. Ta hand om egna tillhörigheter så att framkomligheten inte hindras och för upprätthållande av ett välskött intryck.

Städa upp efter dig, dina barn och dina gäster. Gör rent efter grillning. Ställ tillbaka utemöbler som placerats om. Ta hand om leksaker.

Matning av fåglar och andra djur i området skall undvikas beroende på stor risk för störningar som råttor och andra skadedjur.

Avfallshantering
Återvinningsrum finns på 6 platser i området där kartong/wellpapp, metallförpackningar, hårdplast-förpackningar, färgat och ofärgat glas, tidningar/broschyrer/kataloger, lysrör, glödlampor, batterier och komposterbart avfall skall lämnas.

Föreningen har Miljörum och Grovsoprum på Repslagaregatan 4.

Boendes taggar fungerar till miljörum, grovsoprum och samtliga återvinningsrum.

Läs mer om avfallshanteringen och följ förvaltningens anvisningar under Avfallshantering.

Rökförbud
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen, vid entréer och lekplatser. Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag där rökning orsakar lukt i lägenheter.

Tvättstugan
Föreningen har 16 tvättstugor i området. Tvättning av mattor får endast ske i blötläggningskar eller i mattvättstugan på Skepparegången 24. Golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och filter till torktumlare. Under fliken Gemensamma utrymmen/Tvättstugor kan du bl a läsa om Ordningsregler för tvättstugan.

Garageplats
Garageplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet. Förvaring av däck eller andra privata tillhörigheter på förhyrd öppen eller inhägnad plats är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten.

Brandsäkerhet
Levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Tänk på att placera ljus så att inget kan ta eld. Lämna inte brinnande ljus obevakade utan släck när du lämnar rummet.

Spisen är en vanlig brandorsak. Rengör fläkten regelbundet. Värme smälter fett som kan droppa ned. Fett och olja tar lätt eld. Torrkokning i kastruller kan orsaka brand. Var noga med att stänga av spisen.

Trapphusen är din väg ut och räddningstjänstens väg in och skall därför hållas fria från tillhörigheter. Brännbara tillhörigheter som barnvagnar och möbler kan leda till anlagd brand och farlig rökutveckling.

Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källarförråd.

Bostadsrättshavare ansvarar enligt stadgarna för inköp, installation och underhåll av brandvarnare. Brandvarnare är en billig livförsäkring. Funktionstesta din brandvarnare regelbundet. En brandsläckare och brandfilt är mycket bra att ha om olyckan är framme. Eld från olja eller fett skall kvävas. Vatten förångas och kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som det kan förvärra elden.