Ansvar vid skada

Medlemmarnas underhållsansvar, som framgår av föreningens stadgar, gäller även när en skada inträffar helt oberoende av hur den uppkommit. Detta innebär att den som har underhållsansvaret även skall ombesörja och bekosta uppkomna skador.

Enda undantaget från denna huvudregel avser bostadsrättshavarnas ansvar för brand- och vattenledningsskada i lägenheten som enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar begränsas till skada som uppkommit genom eget vållande, vårdslöshet eller försummelse.

I vissa fall kan ersättning för skada krävas av den som varit vållande till skadan. Med vållande till skada avses att man varit vårdslös eller försumlig.

Försäkringsskydd
Fastighetsförsäkringen täcker skada på fast egendom. Undantag gäller för skada som uppkommer på grund av att en medlem brustit i sin underhållsskyldighet. Försäkringen täcker då inte de delar som orsakat skadan.

Hemförsäkringen omfattar försäkringstagarens lösa egendom och innehåller även en ansvarsdel som täcker skador som medlemmen varit vållande till.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ersätter för egendom som nuvarande eller tidigare medlem tillfört lägenheten och som är en utökad eller högre standard än den ursprungliga. Sådan egendom täcks inte av fastighetsförsäkringen.

Skadereglering
Det delade underhållsansvar som gäller mellan föreningen och medlemmarna gör att regleringen av skador ofta blir komplicerad. Det är därför viktigt att vid skada alltid kontakta eget försäkringsbolag innan åtgärder vidtas.

Åldersavdrag
Vid skadereglering görs åldersavdrag. Detta innebär att ersättning endast utgår för kvarstående restvärde. Den som har underhållsansvaret för den skadade egendomen får bekosta åldersavdraget. Ersättning för åldersavdraget kan inte heller krävas av den som eventuellt varit vållande till skadan.

Bostadsrättstillägg
Medlem som inte har bostadsrättstillägg får aldrig ersättning för egendom som nuvarande eller tidigare medlem tillfört lägenheten och som är en utökad eller högre standard än den ursprungliga. Föreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Bristfälligt tätskikt
Skulle en skada uppstå beroende på läckage genom tätskikt i ett badrum drabbas egendom där flera har underhållsansvar. Var och en får ta ansvar för sina delar.

Medlemmen vars badrum orsakat skadan åtgärdar sina skador på yt- och tätskikt. Föreningen som har underhållsansvar för bjälklaget mellan lägenheterna tar denna del. Medlemmar med under- och intilliggande lägenheter som fått skador ansvarar för sina lägenheter.

Det kan anses självklart att den medlem som haft ett bristfälligt tätskikt skall bekosta skador som uppstår för andra. Men principerna om ersättning följer allmänna skadeståndsrättsliga regler. Enligt dessa regler krävs det att man kan bevisa att denna medlem varit vållande till skadorna via vårdslöshet eller försummelse för att ersättning skall bli aktuell.

Fastighetsförsäkringen omfattar inte badrum där skada uppkommit på grund av att en medlem brustit i sin underhållsskyldighet. I övrigt täcker fastighetsförsäkringen skadorna. Självrisken fördelas proportionerligt mellan berörda parter. Var och en får bekosta eventuella åldersavdrag på den egendom som man har underhållsansvar för. Standard över den som anses normal för fastigheten täcks inte av fastighetsförsäkringen. Denna standard omfattas av bostadsrättstillägget.

Brand- och vattenledningsskada
Föreningen skall i princip svara för brand- och vattenledningsskada. Med vattenledningsskada avses endast vattenläckage från en trycksatt vattenledning, d.v.s. en kall- eller varmvattenledning.

Denna regel gäller under förutsättning att skadan inte uppstått genom att en medlem varit vållande, vårdslös eller försumlig.

Fastighetsförsäkringen omfattar brand- och vattenledningsskadorna. Föreningen bekostar självrisken. Standard över den som anses normal för fastigheten täcks inte av fastighetsförsäkringen. Denna standard omfattas av bostadsrättstillägget.

Värme- och avloppssystem
För skador som orsakats av läckage från värme- eller avloppssystem gäller samma principer som vid bristfälligt tätskikt. Var och en får ta de delar som man har underhållsansvar för.

Även i dessa fall kan ersättning endast krävas av föreningen eller någon annan som varit vållande till skadorna genom vårdslöshet eller försummelse.

Fastighetsförsäkringen omfattar skadorna på fast egendom. Självrisken fördelas proportionerligt mellan berörda parter. Var och en får bekosta eventuella åldersavdrag på den egendom som man har underhållsansvar för. Standard över den som anses normal för fastigheten täcks inte av fastighetsförsäkringen. Denna standard omfattas av bostadsrättstillägget.

Andra skadeexempel
Uppstår vattenskada på grund av läckage från disk- och tvättmaskiner, akvarium, vattensäng eller kyl och frys gäller fastighetsförsäkringen.

Fastighetsförsäkringen omfattar skadorna på fast egendom och medlemmen svarar för självrisken.

Även i dessa fall kan ersättning för skadorna krävas om någon varit vållande genom vårdslöshet eller försummelse.