Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Avloppsrenovering

Med anledning av Coronaviruset  har beslut tagits om att tills vidare avsluta avloppsrenoveringen avseende de ledningar som kräver tillträde till lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning. Fokus läggs nu på andra ledningar som inte kräver tillträde till lägenheter. Projektet kommer att försenas. Enligt nu gällande planering kommer inga arbeten att utföras i lägenheter under 2020 och våren 2021.

Renovering av avloppsledningarna i området sker genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Beslut har tagits om att använda strumpmetoden för etapp 1 och 2. Med denna metod för man in en härdplastindränkt strumpa i avloppsledningarna.

Avloppsrenoveringen har startat med etapp 1 som omfattar Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48.

För etapp 2 har avloppsrenovering av delar som inte kräver tillträde till lägenheter startat. Denna etapp omfattar Mattssonsliden 8-28, Masthuggsterrassen 4-10 och Andra Långgatan 44-46.

Samtliga arbeten är beställda av ISAB Rörinfodring Väst AB.

Med anledning av den pågående pandemin kommer projekteringen av kommande etapper att forceras. Detta för att kunna tidigarelägga arbeten med ledningar som inte kräver tillträde i lägenheter för dessa hus. Tanken är att gå vidare med Klamparegatan och Skepparegången.

Laddningsplatser

Föreningen har installerat och driftsatt 32 laddningsenheter för elbilar i Andra Långgatans garage.

Månadshyran för dessa platser ligger 315 kronor högre än den hyra som gäller för platser utan laddningsmöjlighet. Den högre hyran skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver högre hyra utgår ersättning för den el som förbrukas. Mätning sker per plats. Föreningens verkliga kostnad debiteras f.n. 1,65 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 23 garageplatser med laddningsmöjlighet i Fjällgatans garage.

Skepparegången 24

Byggnation av nya bostadsrättslägenheter i en tidigare lokal på Skepparegången 24 pågår. Lägenheterna ligger i plan U1 och U2.  Det blir fyra lägenheter på 2 rum och kök med ytor på 53-60 kvm samt två lägenheter på 3 rum och kök med ytor på 78 kvm. Färdigställande planeras till december månad. Arbetena utförs av MVB Astor Bygg AB.

Tvättstugor

Tvättstugan på Klamparegatan 11 är ombyggd och driftsatt. Komplettering med nya dörrar kvarstår.

Ombyggnaden av tvättstugan på Klamparegatan 9 har startat och beräknas pågå under åtta veckor.

Arbetena utförs av Trowa Byggservice AB.

Repslagaregatans garage

Belysningen i Repslagaregatans garage är gammal och i dåligt skick. Det finns inga reservdelar till befintliga armaturer. Byte till nya LED-armaturer, byte av kablage och styrning planeras. Projektering pågår.

Ventilation

Projektering pågår för installation av ny ventilation i Masthuggets hus och förvaltningskontoret.

Projektering pågår för byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning på Vaktmästaregången 16.

Byte av ställverk

Förvaltningen arbetar med projektering för byte av ställverken i området. Genomförande planeras under 2021-2024. Ställverken dimensioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduktion från solceller. Projekteringsuppdraget inkluderar även översyn av matningen till respektive ställverk.

Trapphusrenovering

Renoveringen av trapphusen på Skepparegången 2-8, 12, 14, 20, 24-30, Klostergången 1-5 och 7 är klar. Arbetena utfördes av Effektiv Bygg AB.

Projektering för renovering av trapphusen på Fyrmästaregången 2-18, Klostergången 11 och Vaktmästaregången 6 pågår. Arbetena beräknas starta hösten 2020 med färdigställande våren 2021.

Vid trapphusrenoveringar genomförs målning på samtliga väggar, tak och målade dörrar. Lägenhetsdörrar lackbehandlas. Ljudabsorbenter ersätt med nya. Socklar och hörnskydd i klinker tillförs. Plastfoder runt dörrar ersätts med träfoder. Handledare tillförs vid entrétrappor. Ekfolierat undertak monteras vid entréer. Fällstolar monteras i plan B1 där det saknas. Belysningen ersätts med nya LED-armaturer, kablaget byts ut och ljudstyrning monteras. Samtliga kabelkanaler i plast ersätts med nya i aluminium.

Projektering pågår för trapphusrenoveringar på Andra Långgatan 44, 46 och 48. Genomförande sker under 2021 eller 2022. Även hisskorgarna i dessa trapphus kommer att renoveras.

Lindholmsförbindelsen

Göteborgs Stad har tagit fram tre alternativa förslag till älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigbergsliden. Förbindelse är tänkt att gå mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Den kommer att avlasta centrala delar av staden och ingår i en planerad ringled för kollektivtrafiken. Material finns att ta del av på Göteborgs Stads hemsida under stadsutveckling. Klicka HÄR för att komma till sidan.

Föreningen kommer i ett av alternativen att beröras genom att en bergtunnel planeras under del av vårt område. Styrelsen och förvaltningen bevakar detta.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna kommer att påbörjas. Först ut är hotellet vid Folkets hus med byggstart 2019. Senare i höst påbörjas byggandet av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Nyproduktion planeras vid Kjellmansgatan och Stigbergsliden. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Sverigehuset har lämnat in ansökan om bygglov som de hoppas få beviljat under juni månad. Sverigehuset planerar för byggstart under oktober eller november 2021. Byggtiden beräknas till 2,5 år. Markarbetena med bortforsling av bergmassor beräknas pågå under 6 månader.

Arbetena kommer att påverka Kjellmansgatan som under perioder kommer att stängas av vid nyproduktionen. En gång- och cykelväg kommer att finnas öppen under hela byggtiden.

Sverigehuset kommer att behöva anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på del av vår tomtmark mot S:t Johanneskyrkan. Mur vid Mattssonliden måste öppnas upp under byggtiden. Återställande av mur och markytor sker när byggnationen är klar.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningen har varit aktiv under program- och planprocessen. Synpunkter som lämnats under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter