Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Avloppsrenovering

Med anledning av Coronaviruset  har beslut tagits om att tills vidare avsluta avloppsrenoveringen avseende de ledningar som kräver tillträde till lägenheter. Detta för att minska risken för smittspridning. Fokus läggs nu på andra ledningar som inte kräver tillträde till lägenheter. Projektet kommer att försenas. Boende har erhållit information.

Avloppsrenoveringen har startat med etapp 1 som omfattar Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48.

Renovering av avloppsledningarna i området sker genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Beslut har tagits om att använda strumpmetoden för etapp 1 och 2. Med denna metod för man in en härdplastindränkt strumpa i avloppsledningarna.

Etapp 1 har beställts av ISAB Rörinfodring Väst AB.

Etapp 2 omfattande Mattssonsliden 8-28, Masthuggsterrassen 4-10 och Andra Långgatan 44-46 planeras att starta under hösten 2020. Färdigställande för denna etapp sker under 2021. Beställning av etapp 2 planeras under april månad.

Bokningssystem
Elektroniska bokningssystem har monterats i samtliga tvättstugor och driftsättning har genomförts. Även mattvättstugan har nu elektroniskt bokningssystem. På tur står bokningen av bastun.

Laddningsplatser

Föreningen har installerat 32 laddningsenheter för elbilar i Andra Långgatans garage. Platserna beräknas vara klara för driftsättning under mars månad 2020.

Månadshyran för dessa platser kommer att ligga 315 kronor högre än den hyra som gäller för platser utan laddningsmöjlighet. Den högre hyran skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver högre hyra utgår ersättning för den el som förbrukas. Mätning sker per plats. Föreningens verkliga kostnad debiteras f.n. 1,65 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 23 garageplatser med laddningsmöjlighet i Fjällgatans garage.

Skepparegången 24

Projektering för byggnation av nya bostadsrättslägenheter i en ledig lokal på Skepparegången 24 pågår. Lokalen uppgår till 394 kvm och ligger i plan U1 och U2.  Tanken är att bygga 6 lägenheter. Fyra lägenheter på 2 rum och kök och två på 3 rum och kök.

Tvättstugor

Upphandling avseende ombyggnad av tvättstugorna på Klamparegatan 9 och 11 pågår.

Repslagaregatans garage

Belysningen i Repslagaregatans garage är gammal och i dåligt skick. Det finns inga reservdelar till befintliga armaturer. Byte till nya LED-armaturer, byte av kablage och styrning planeras. Projektering pågår.

Ventilation

Projektering pågår för installation av ny ventilation i Masthuggets hus och förvaltningskontoret.

Projektering pågår för byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning på Vaktmästaregången 16.

Byte av ställverk

Förvaltningen arbetar med projektering för byte av ställverken i området. Genomförande planeras under 2021-2024. Ställverken dimensioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduktion från solceller. Projekteringsuppdraget inkluderar även översyn av matningen till respektive ställverk.

Trapphusrenovering

Trapphusen på Skepparegången 2-8, 12, 14, 20, 24-30, Klostergången 1-5 och 7 renoveras. Trapphusrenovering är beställd av Effektiv Bygg AB. Arbetena startade den 16 september och färdigställande planeras till den 1 mars 2020.

Projektering för renovering av trapphusen på Fyrmästaregången 2-18, Klostergången 11 och Vaktmästaregången 6 pågår. Arbetena beräknas starta hösten 2020 med färdigställande våren 2021.

Vid trapphusrenoveringar genomförs målning på samtliga väggar, tak och målade dörrar. Lägenhetsdörrar lackbehandlas. Ljudabsorbenter ersätt med nya. Socklar och hörnskydd i klinker tillförs. Plastfoder runt dörrar ersätts med träfoder. Handledare tillförs vid entrétrappor. Ekfolierat undertak monteras vid entréer. Fällstolar monteras i plan B1 där det saknas. Belysningen ersätts med nya LED-armaturer, kablaget byts ut och ljudstyrning monteras. Samtliga kabelkanaler i plast ersätts med nya i aluminium.

Projektering pågår för trapphusrenoveringar på Andra Långgatan 44, 46 och 48. Genomförande sker under 2020-2021. Även hisskorgarna i dessa trapphus kommer att renoveras.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna kommer att påbörjas. Först ut är hotellet vid Folkets hus med byggstart 2019. Senare i höst påbörjas byggandet av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Nyproduktion planeras vid Kjellmansgatan och Stigbergsliden. Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden den 26 mars 2019.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens synpunkter under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter