Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Takomläggning

Våra papptak på samtliga byggnader i föreningen är i behov av renovering. Upphandling är gjord och Fastighetsbyggen i Väst AB är entreprenören som kommer utföra uppdraget.

Ställning monteras på gårdssidan av husen i samband med igångsättning av vardera hus. Runt övriga sidor kommer säkerhetsräcke monteras uppe på taket. Material kommer lyftas upp på taken med hjälp av kranbil, vilket kan ske vid ett par olika tillfällen per byggnad. Arbetena beräknas pågå i ca 6 veckor per hus.

Projektet har startat på Vaktmästaregången under våren 2023 och kommer pågå till maj 2024.

Avstängningsventiler till tappvatten

I våra byggnader finns ett stort antal ventiler för att stänga av kall och varmvatten. Det är viktigt att dessa fungerar och stänger av allt vatten, när en avstängning behöver göras. Ventilerna som idag sitter, är i de flesta fall från när området byggdes och vi har upplevt vid flertalet tillfällen att de inte alltid fungerar tillfredställande.

I slutet av oktober i år till februari nästa år kommer vi att låta byta ventilerna mot nya med start på Vaktmästaregången. Bytet i ett hus tar normalt en arbetsdag men kan i vissa fall ta både två och tre dagar. Vattnet kommer endast att vara avstängt dagtid och påslaget igen kvällstid. När ventilerna skall bytas behöver entreprenören tappa ur vattnet i ledningarna. Detta kan visa sig i källargångar, tvättstugor, garage mm och här leds vattnet ned till brunnar.

Entreprenören informerar om avstängningen ca en vecka i förtid, till vart och ett av husen. Ni kan själva förbereda avstängningen genom att fylla upp vatten i kärl som ni kan använda under den aktuella dagen. Avloppen går att använda som vanligt. Tips är att fylla en hink med vatten för att kunna användas vid spolning av toalett.

Utbyte av ledningar för varmvattencirkulation (VVC)

Ledningarna för cirkulation av varmvatten (VVC) har till syfte att det skall finnas varmt vatten i varmvattenledningarna och gör att det snabbt blir varmt när man spolar i kranarna. Det är viktigt att den här funktionen finns.

Efter att vi nu råkat ut för några fall av att de här ledningarna börjat läcka, har beslut tagit om att åtgärda detta. Metoden som har valts är att föra in ett smalt rör inuti befintligt varmvattenrör och avsluta detta i översta lägenheterna. Normalt finns det två stammar med VVC till varje lägenhet. En till badrum och en till kök.

Åtgärder kommer krävas i de översta lägenheterna i byggnaderna. Vi återkommer till berörda med mer information kring detta. När arbete utförs stängs vattnet av i de berörda trappuppgångarna. Entreprenören kommer informera ca en vecka innan arbetena startar. Arbetena är planerade att börja på Vaktmästaregången med start i mitten av november och avslutas i april.

Avloppsrenovering

Renovering av avloppsledningarna i området sker genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Beslut har tagits om att använda strumpmetoden för etapp 1, 2 och 3. Med denna metod för man in en härdplastindränkt strumpa i avloppsledningarna.

Pandemin med covid-19 har medfört att planerade arbeten i lägenheter försenats. Arbetena med avloppsledningar på Mattssonsliden, Masthuggsterrassen och Andra Långgatan är slutförda. I samband med öppnande av schakt har även vissa åtkomliga dagvattenledningar rörinfodrats. Nedan anges den plan som vi för närvarande arbetar efter. Vi följer givetvis utvecklingen och kommer att ändra planeringen om detta krävs.

  • Avloppsrenovering på Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48 är beställd och påbörjad. Avloppsrenoveringen för badrum med tillhörande stammar är slutförd.
  • Avloppsrenovering på Klamparegatan 3-17 och Skepparegången 2-30 har startat och kommer att slutföras 2025.

Laddningsplatser

Tillförande av laddningsenheter i garagen på Kjellmansgatan och Repslagaregatan är under projektering.

Ventilation

Byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning på Vaktmästaregången 16 pågår. Arbetena utförs av ISAB Ventilation i Väst AB. Färdigställande beräknas till oktober månad 2021.

Ventilationsprojekten på Klamparegatan 11-17, Skepparegången 2-8 och i Masthuggets hus har flyttats fram till 2022.

Byte av ställverk

Förvaltningen arbetar med projektering för byte av ställverken i området. Genomförande planeras under 2021-2024. Ställverken dimensioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduktion från solceller. Projekteringsuppdraget inkluderar även översyn av matningen till respektive ställverk.

Lindholmsförbindelsen

Göteborgs Stad har tagit fram tre alternativa förslag till älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigbergsliden. Förbindelse är tänkt att gå mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Den kommer att avlasta centrala delar av staden och ingår i en planerad ringled för kollektivtrafiken. Material finns att ta del av på Göteborgs Stads hemsida under stadsutveckling. Klicka HÄR för att komma till sidan.

Föreningen kommer i ett av alternativen att beröras genom att en bergtunnel planeras under del av vårt område. Styrelsen och förvaltningen bevakar detta.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna har påbörjats. Hela området beräknas vara klart omkring 2026.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Sverigehuset kommer att uppföra 187 bostäder och en lokal med adress Stigbergsliden 12 och Kjellmansgatan 26-32. Entreprenaden planeras pågå mellan kvartal 4 år 2021 och kvartal 1 år 2024.

Detaljplanen för kv. Klåvestenen har vunnit laga kraft. Sverigehuset har erhållit bygglov och hoppas på byggstart under oktober eller november 2021.

Arbetena kommer att påverka Kjellmansgatan som under perioder kommer att stängas av vid nyproduktionen. En gång- och cykelväg kommer att finnas öppen under hela byggtiden.

Sverigehuset kommer att behöva anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på del av vår tomtmark mot S:t Johanneskyrkan. Mur vid Mattssonliden måste öppnas upp under byggtiden. Återställande av mur och markytor sker när byggnationen är klar.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningen har varit aktiv under program- och planprocessen. Synpunkter som lämnats under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter