Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Avloppsrenovering
Föreningen planerar att utföra renovering av avloppsledningarna i området genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Det finns två metoder som utvärderas. Med sprutmetoden belägger man insidan med härdplast genom sprutning från ett munstycke. Med strumpmetoden för man in en härdplastindränkt strumpa.

Etapp 1 omfattar Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48. Arbetena beräknas starta under 2020.

Etapp 2 omfattar Mattssonsliden 8-28, Masthuggsterrassen 4-10 och Andra Långgatan 44-46. Arbetena beräknas starta under 2020.

Föreningen har erhållit anbud för etapp 1. I samband med utvärdering har vi kunnat notera en variation avseende metoder och priser.

Projektering och anbudsutvärdering för etapp 2 kommer att slutföras före beslut om upphandling för etapp 1 och 2. Detta för att få ett bättre besluts- och beräkningsunderlag.

Bokningssystem
Elektroniska bokningssystem har monterats i samtliga tvättstugor. Driftsättning har genomförts på Klostergången och Vaktmästaregången. Fyrmästaregången, Masthuggsliden och Skepparegången står på tur med driftsättning den 16 september. Samtliga tvättstugor kommer senast under oktober månad att vara driftsatta med det nya bokningssystemet. Information samt användarnamn och lösenord delas ut före driftssättning.

Laddningsplatser

Förfrågningsunderlag för installation av 32 laddplatser för elbilar i Andra Långgatans garage har skickats ut och anbud skall vara inlämnade den 2 september. Styrelsen fattar beslut om upphandling den 7 oktober. Vår målsättning är att kunna erbjuda parkeringsplatser med laddningsmöjlighet i detta garage före årsskiftet.

Projektering pågår även för tillförande av 23 laddplatser i Fjällgatans garage. Genomförande kan troligen inte ske före byte av ställverk. Detta gör att färdigställande för detta garage planeras till 2020.

Läs mer under För dig med bil och Laddningsplatser.

Ventilation

Arbetena med byte av fläktar och aggregat på Vaktmästaregången 2-6 och 8-12 är i princip avslutade. Vissa justeringsarbeten kvarstår. Arbetena är beställda av ISAB Ventilation i Göteborg AB.

Skepparegången 24

Projektering för byggnation av nya bostadsrättslägenheter i en ledig lokal på Skepparegången 24 pågår. Lokalen uppgår till 394 kvm och ligger i plan U1 och U2.  Tanken är att bygga 6 lägenheter på 2 rum och kök.  Anbudsförfrågan skickas ut i början av oktober månad.

Tvättstugor

Projekteringen för ombyggnad av tvättstugorna på Klamparegatan 9 och 11 kommer att färdigställas under september månad. Byggstart planeras till januari månad 2020

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna kommer att påbörjas. Först ut är hotellet vid Folkets hus med byggstart 2019. Senare i höst påbörjas byggandet av de första kontorsfastigheterna och under 2021 startar byggnationen av bostäder. Hela området beräknas vara klart omkring 2026.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Nyproduktion planeras vid Kjellmansgatan och Stigbergsliden. Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden den 26 mars 2019.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens synpunkter under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter

Trapphusrenovering

Trapphusen på Skepparegången 2-8, 14, 20, 24-30, Klostergången 1-5 och 7 kommer att renoveras. Trapphusrenovering är beställd av Effektiv Bygg AB. Arbetena startar den 16 september och färdigställande planeras till den 1 mars 2020. Före igångsättning delas information ut till boende i respektive trapphus.

Målning genomförs på samtliga väggar, tak och målade dörrar. Lägenhetsdörrar lackbehandlas. Ljudabsorbenter ersätt med nya. Socklar och hörnskydd i klinker tillförs. Plastfoder runt dörrar ersätts med träfoder. Handledare tillförs vid entrétrappor. Ekfolierat undertak monteras vid entréer. Fällstolar monteras i plan B1 där det saknas. Belysningen ersätts med nya LED-armaturer, kablaget byts ut och ljudstyrning monteras. Samtliga kabelkanaler i plast ersätts med nya i aluminium.