Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Takomläggning

Våra papptak på samtliga byggnader i föreningen är i behov av renovering. Upphandling är gjord och Fastighetsbyggen i Väst AB är entreprenören som kommer utföra uppdraget.

Ställning monteras på gårdssidan av husen i samband med igångsättning av vardera hus. Runt övriga sidor kommer säkerhetsräcke monteras uppe på taket. Material kommer lyftas upp på taken med hjälp av kranbil, vilket kan ske vid ett par olika tillfällen per byggnad. Arbetena beräknas pågå i ca 6 veckor per hus.

Projektet har startat på Vaktmästaregången under våren 2023 och kommer pågå till maj 2024.

Avloppsrenovering

Renovering av avloppsledningarna i området sker genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Beslut har tagits om att använda strumpmetoden. Med denna metod för man in en härdplastindränkt strumpa i avloppsledningarna.

Arbetena med avloppsledningar på Mattssonsliden, Masthuggsterrassen och Andra Långgatan är slutförda. I samband med öppnande av schakt har även vissa åtkomliga dagvattenledningar rörinfodrats. Nedan anges den plan som vi för närvarande arbetar efter.

  • Avloppsrenovering på Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48 är slutförd.
  • Avloppsrenovering på Mattssonsliden 8-28 Masthuggsterrassen 4-10 och Andra Långgatan 44-46 är slutförd.
  • Avloppsrenovering på Klamparegatan 3-17 och Skepparegången 2-30 har startat och kommer att slutföras 2025.

Laddningsplatser

Tillförande av laddningsenheter i garagen på Kjellmansgatan och Repslagaregatan är under projektering.

Byte av ställverk

Ett ställverk är en grupp av elkraftsapparater, som kopplar ihop inkommande och utgående el-ledningar. Det består av både kopplingsapparater och skyddsutrustning. Ledningarna in, är från Göteborg Energi och ledningarna ut är till våra byggnader.

Förvaltningen arbetar med projektering för byte av ställverken i området. Genomförande planeras under 2024-2025. Ställverken dimensioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduktion från solceller. Projekteringsuppdraget inkluderar även översyn av matningen till respektive ställverk.

Ombyggnad av kontorslokal

Kontorslokal på Andra Långgatan 44, våning U3 kommer att byggas om. Lokalen beräknas stå klar i augusti 2024.

Ombyggnad av före detta vandrarhem till lägenheter

Vandrarhemmet som låg på Masthuggsterrassen skall nu byggas om till lägenheter. Projektering är påbörjad och lägenheterna beräknas stå klara våren 2025.