Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Avloppsrenovering
Föreningen planerar att utföra renovering av avloppsledningarna i området genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Det finns två metoder som utvärderas. Med sprutmetoden belägger man insidan med härdplast genom sprutning från ett munstycke. Med strumpmetoden för man in en härdplastindränkt strumpa.

Etapp 1 omfattar Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48. Arbetena beräknas starta under 2020.

Etapp 2 omfattar Mattssonsliden 8-28, Masthuggsterrassen 4-10 och Andra Långgatan 44-46. Arbetena beräknas starta under 2020.

Föreningen har erhållit anbud för etapp 1. I samband med utvärdering har vi kunnat notera en variation avseende metoder och priser.

Projektering och anbudsutvärdering för etapp 2 kommer att slutföras före beslut om upphandling för etapp 1 och 2. Detta för att få ett bättre besluts- och beräkningsunderlag.

Bokningssystem
Elektroniska bokningssystem har monterats i samtliga tvättstugor. Driftsättning sker under 2019 med start i tvättstugorna på Klostergången 1-5 och 7-13.

Laddningsplatser
Föreningen kommer under 2019 att tillföra laddningsplatser i Andra Långgatans garage och Fjällgatans garage. Projektering pågår.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17.

Läs mer under För dig med bil och Laddningsplatser.

Ventilation
Fläktar och aggregat kommer att bytas ut på Vaktmästaregången 2-6 och 8-12.

Arbetena pågår och är beställda av ISAB Ventilation i Göteborg AB.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.
Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Nyproduktion planeras vid Kjellmansgatan och Stigbergsliden. Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden den 26 mars 2019.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens synpunkter under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter