Projekt

Planerat underhåll och projekt under de kommande 10 och 20 åren finns att ta del av i budgeten. Nedan kommenteras visst planerat underhåll och vissa projekt. Vi informerar även om detaljplaner som har inverkan för medlemmar och hyresgäster i vår förening.

Avloppsrenovering

Renovering av avloppsledningarna i området sker genom relining. Detta innebär att man skapar ett plastskikt på insidan av avloppsrören. Beslut har tagits om att använda strumpmetoden för etapp 1 och 2. Med denna metod för man in en härdplastindränkt strumpa i avloppsledningarna.

Pandemin med covid-19 har medfört att planerade arbeten i lägenheter försenats. Arbetena med avloppsledningar på Mattssonsliden, Masthuggsterrassen och Andra Långgatan som inte kräver tillträde till lägenheter är i princip klara. I samband med öppnande av schakt har även vissa åtkomliga dagvattenledningar rörinfodrats. Nedan anges den plan som vi för närvarande arbetar efter. Vi följer givetvis utvecklingen och kommer att ändra planeringen om detta krävs.

  • Avloppsrenovering på Mattssonsliden 2-6, Masthuggsterrassen 12-14 och Andra Långgatan 48 är beställd och påbörjad. Avloppsrenoveringen för badrum med tillhörande stammar planeras vara klar under 2022.
  • Avloppsrenovering på Klamparegatan 3-17 och Skepparegången 2-30 kommer att starta i sin helhet under 2023.

Laddningsplatser

Tillförande av laddningsenheter i garagen på Kjellmansgatan och Repslagaregatan genomförs 2022.

Ventilation

Byte av fläktar och aggregat samt installation av värmeåtervinning på Vaktmästaregången 16 pågår. Arbetena utförs av ISAB Ventilation i Väst AB. Färdigställande beräknas till oktober månad 2021.

Ventilationsprojekten på Klamparegatan 11-17, Skepparegången 2-8 och i Masthuggets hus har flyttats fram till 2022.

Byte av ställverk

Förvaltningen arbetar med projektering för byte av ställverken i området. Genomförande planeras under 2021-2024. Ställverken dimensioneras för att möta framtida behov av laddningsplatser för elbilar i våra garage. I samband med projekteringen fokuserar vi även på lösningar för hantering av elproduktion från solceller. Projekteringsuppdraget inkluderar även översyn av matningen till respektive ställverk.

Lindholmsförbindelsen

Göteborgs Stad har tagit fram tre alternativa förslag till älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigbergsliden. Förbindelse är tänkt att gå mellan Brunnsbo och Linnéplatsen. Den kommer att avlasta centrala delar av staden och ingår i en planerad ringled för kollektivtrafiken. Material finns att ta del av på Göteborgs Stads hemsida under stadsutveckling. Klicka HÄR för att komma till sidan.

Föreningen kommer i ett av alternativen att beröras genom att en bergtunnel planeras under del av vårt område. Styrelsen och förvaltningen bevakar detta.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna har påbörjats. Hela området beräknas vara klart omkring 2026.

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. omfattar markområden mellan Järntorget och Stigbergsliden. Nyproduktionerna kommer att få en stor inverkan för våra medlemmar och hyresgäster.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige. Föreningen överklagade beslutet beroende på att vi hade invändningar mot kommunens handläggning av detta planärende. Enligt vår uppfattning borde beslut om Stena Line och Oscarsleden tagits före fastställande av detaljplan för området.

Föreningen har även lämnat in ett yttrande som svar på kommunens yrkande och yttrande. Enligt Göteborgs Stad kommer enskilda inte att drabbas av någon betydande olägenhet eller inskränkning. Vidare hävdas att den planerade nyproduktionen inte utgör en betydande olägenhet vad gäller utblick mot älven. Vi delar inte denna syn på nyproduktionernas inverkan vilket tydliggjorts i vårt yttrande.

Mark- och miljödomstolen har den 8 februari 2019 beslutat att fastställa detaljplanen. Domen finns att ta del av nedan.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningens studie avseende inverkan för våra medlemmar och hyresgäster, synpunkter, överklagande och yttrande framgår nedan.

Studie avseende inverkan

Synpunkter

Överklagande

Yttrande

Mark- och miljödomstolens dom

Detaljplan för Kv Klåvestenen

Sverigehuset kommer att uppföra 187 bostäder och en lokal med adress Stigbergsliden 12 och Kjellmansgatan 26-32. Entreprenaden planeras pågå mellan kvartal 4 år 2021 och kvartal 1 år 2024.

Detaljplanen för kv. Klåvestenen har vunnit laga kraft. Sverigehuset har erhållit bygglov och hoppas på byggstart under oktober eller november 2021.

Arbetena kommer att påverka Kjellmansgatan som under perioder kommer att stängas av vid nyproduktionen. En gång- och cykelväg kommer att finnas öppen under hela byggtiden.

Sverigehuset kommer att behöva anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på del av vår tomtmark mot S:t Johanneskyrkan. Mur vid Mattssonliden måste öppnas upp under byggtiden. Återställande av mur och markytor sker när byggnationen är klar.

Föreningen har varit aktiv under program och planprocessen.

Handlingar finns att ta del på Göteborgs stads hemsida under plan- och byggprojekt.

Föreningen har varit aktiv under program- och planprocessen. Synpunkter som lämnats under utställningsfasen framgår nedan.

Synpunkter