Gårdsombud

Gårdsombudsarbetet
Föreningen har i sin verksamhetsplan som mål att ha en väl fungerande medlemsdemokrati. Gårdsombuden har en viktig roll i föreningens strävan  att leva upp till detta mål.

Fem styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har utsetts att fungera som ansvariga kontaktpersoner till gårdsombuden.

Förvaltningens kontaktperson för gårdsombuden är Magnus Kööl.

Gårdsombuden fungerar som en kontaktyta mellan styrelse/förvaltning och de boende. Bland gårdsombuden skall varje gård utse en kontaktperson som i första hand kontaktas i löpande frågor. Aktuella gårdsombud och gårdsombudsansvariga finner du under kontakt och Gårdsombud.

Styrelsen, förvaltningen och gårdsombuden har i syfte att fördjupa medlemsdemokratin bjudit in boende på respektive gård till boendemöten. Mötena ger medlemmarna en möjlighet att framföra synpunkter till styrelse och förvaltning. Boendemöten kommer att hållas årligen eller med som mest två år mellanrum.

I gårdsombudens roll ingår

  • att förmedla viss information mellan styrelse/förvaltning och de boende på den egna gården
  • att inbjuda boende till gårdsarbete med trädgård och städning höst och vår
  • att vid behov inbjuda boende till gårdsmöten
  • att till styrelse/förvaltning framföra gemensamma önskemål avseende den egna gården
  • att i samarbete med trädgårdsmästaren köpa in växtmaterial och redskap
  • att medverka vid gårdsvandringar tillsammans med föreningens
    trädgårdsmästare