Gårdsombud

Gårdsombudsarbetet
Föreningen har i sin verksamhetsplan som mål att ha en väl fungerande medlemsdemokrati. Gårdsombuden har en viktig roll i föreningens strävan  att leva upp till detta mål.

Fem styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har utsetts att fungera som ansvariga kontaktpersoner till gårdsombuden.

Förvaltningens kontaktperson för gårdsombuden är Magnus Kööl.

Gårdsombuden fungerar som en kontaktyta mellan styrelse/förvaltning och de boende.

Styrelsen, förvaltningen och gårdsombuden har i syfte att fördjupa medlemsdemokratin bjudit in boende på respektive gård till boendemöten. Mötena ger medlemmarna en möjlighet att framföra synpunkter till styrelse och förvaltning. Boendemöten kommer att hållas årligen eller med som mest två år mellanrum.

Riktlinjer Gårdsombud