Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg.

Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till 10 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 2019 är 45 500 kronor vilket ger en högsta ersättning på 455 000 kronor. Vid skada som enbart drabbar bostadsrättslägenhet är självrisken 3 000 kronor. Vid skada som samtidigt drabbat fastighetsförsäkringen utgår ingen självrisk för bostadsrättstillägget.

Klicka HÄR för att ta del av villkorsbilaga från Moderna Försäkringar avseende bostadsrättstillägget.

Det finns som framgår ovan stora fördelar med gemensamt bostadsrättstillägg. Kostnaden för föreningen är förhållandevis låg. Detta gör att medlemmar som av olika anledningar önskar ha kvar bostadsrättstillägget i visst bolag kan välja detta utan betydande kostnad. Det stora flertalet av föreningens medlemmar kommer troligen att säga upp det egna bostadsrättstillägget vilket oftast ger en lägre kostnad.

Uppsägning av eget bostadsrättstillägg kan göras under pågående försäkringsperiod. Inbetald premie skall återbetalas av försäkringsbolag.

Försäkringsbolag kan i vissa fall inkludera bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. Vare sig uppsägning eller återbetalning kan i dessa fall ske.

Hemförsäkring
Hemförsäkringen omfattar försäkringstagarens lösa egendom och innehåller även en ansvarsdel som täcker skador som medlemmen varit vållande till.
Hemförsäkringen ger ett viktigt skydd och bör tecknas av samtliga medlemmar.

Bostadsrättstillägg
Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ersätter det som medlemmen har underhållsansvar för. Bostadsrättstillägget omfattar även egendom som nuvarande eller tidigare medlem tillfört lägenheten och som är en utökad eller högre standard än den ursprungliga.

Bostadsrättstillägg kan tecknas som tillägg till medlems hemförsäkring eller gemensamt av bostadsrättsförening. Föreningsstämman 2017 beslutade att Bostadsrättsföreningen Masthugget skall teckna gemensamt bostadsrättstillägg.

Från och med den 1 januari 2018 har föreningen tecknat bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar med Moderna Försäkringar där även fastighetsförsäkringen ligger.

Bakgrund

  • Föreningen säkerställer genom tecknandet att samtliga medlemmar har bostadsrättstillägg. När en skada inträffar är det av vikt att både de delar som föreningen och medlemmarna har underhållsansvar för är försäkrade.
  • Föreningen bekostar bostadsrättstillägget.
  • Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvar som bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslag och stadgar.
  • Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vattenskada.
  • Försäkringen ersätter inte hemförsäkringen som skall tecknas av medlemmarna.

Skadereglering vid gemensamt bostadsrättstillägg tecknat av föreningen

  • Föreningen och medlemmarna får samma försäkringsbolag avseende fast egendom vilket gör att en skadereglerare handlägger hela skadan. Detta underlättar regleringsprocessen för både föreningen och medlemmen.
  • Förvaltningen kommer att administrera skadereglering av både det som föreningen och medlem har underhållsansvar för.
  • Endast en självrisk utgår när både fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg omfattas av skadan.