Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om medlemsskap i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till förvaltningen i tre exemplar tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Ansökningsblanketter kan du få från förvaltningskontoret eller ladda ned under Blanketter.

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den förvärvande bostadsrättshavaren (köparen). Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande prisbasbelopp. fr o m 1 januari 2024 är avgiften 1433kr.

Pantsättning
Vid pantsättning av bostadsrätt tar föreningen ut en pantsättningsavgift motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp per lån. Pantsättningsavgiften är 573kr fr o m 1 januari 2024.