Planering och styrinstrument

Föreningens styrelse och förvaltning har arbetat fram en rad planerings- och styrinstrument för verksamheten. Dessa instrument är avsedda att användas i denlöpande förvaltningen och i den långsiktiga planeringen.

Verksamhetsplan
Är föreningens övergripande styrinstrument där syfte, mål, strategi samt handlingsplananges. Verksamhetsplanen revideras årligen och en ny handlingsplan fastställs varje år.

Underhållsplan
I underhållsplanen ingår föreningens planerade underhåll. Det planerade underhållet syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens tillgångar. Till detta underhåll sker årliga avsättningar i föreningens reparationsfond. Underhållsplanen omfattar tio år och revideras årligen.

Investeringsplan
Framtida ny- och reinvesteringar finns med i investeringsplanen. Planen syftar till att erhålla planmässighet även för denna typ av åtgärder som ofta uppgår till stora belopp. Investeringsplanen omfattar tio år och revideras årligen.

Finansieringsplan
Denna plan visar föreningens långsiktiga ekonomiska utveckling, bl.a. mot bakgrund av de åtgärder som återfinns i underhållsplan och investeringsplan. Även andra faktorer som påverkar vår ekonomi såsom beräknande intäkts- och kostnadsökningar återfinns i planen. Finansieringsplanen omfattar tio år och revideras årligen. Den utgör ett viktigt instrument för att styrelsen skall kunna fatta långsiktigt korrekta beslut.