Radonmätning kommer att genomföras under mars-april månad. Mätning sker i c:a 25 % av föreningens lägenheter och lokaler. Mätpunkterna har valts ut för att erhålla ett representativt urval och för att kunna göra jämförelser med tidigare utförd mätning. Utvalda mätpunkter ligger växelvis mot gavlar och längre in i respektive huskropp. Samtliga våningsplan täcks in. Mätning genomförs i samtliga lägenheter och lokaler i markplan där underliggande utrymmen saknas. Samtliga skolor och daghem omfattas av mätningen. Efter sammanställning och utvärdering kommer medlemmar och hyresgäster att erhålla information om mätresultatet.