Medlemsundersökning har skickats ut till föreningens 1 468 medlemmar. Svar har erhållits från 892 medlemmar vilket ger en svarsfrekvens på 60,8 %. En sista påminnelse har skickats ut under augusti månad. Till denna påminnelse har även bifogats en bortfallsenkät. Svarsfrekvensen är lite sämre än vad styrelsen hoppats på. Vid den senaste medlemsundersökningen 2006/2007 hamnade svarsfrekvensen på 74,9 %.

Den lägre svarsfrekvensen innebär en något mindre möjlighet att fånga variationen av åsikter och uppfattningar, hur de olika resurser som finns inom föreningen nyttjas,  hur medlemmarna uppfattar föreningens skötsel och verksamhet i stort. Vi hoppas att de medlemmar som väljer att inte svara på medlemsundersökningen lämnar in bortfallsenkäten med svar på varför man valt att inte medverka. Detta kan ge ledtrådar till vad den längre svarsfrekvensen jämfört med den förra undersökningen kan bero på.

Föreningens medlemmar kommer att få en återkoppling på undersökningens resultat efter sammanställning och analys.