Frågor & svar

Under vår och höst dyker det upp en del frågor till förvaltningskontoret kring uppvärmningen av lägenheterna och att det ibland upplevs att det är för låg temperatur inomhus, även att element/radiatorer skulle vara ur funktion. Anledningarna till detta kan vara många men kan allt som oftast förklaras av att vi under vår och höst har större temperaturskillnader utomhus mellan dag och natt, detta samtidigt som värmesystemet i byggnaden tar tid för att värma upp sig – detta brukar benämnas som värmesystemets tröghet. I alla våra byggnader arbetar vi, så långt det är tekniskt genomförbart, att optimera och justera värmesystemen så att lägenheterna håller en så jämn temperatur som möjligt. Måltemperaturen som styrelsen beslutat om är 22°C.

Givetvis är det ändå fullt naturligt att vi upplever olika när det gäller vad som är för varmt respektive för kallt hemma – till dig som upplever obehag finns det dock några enkla åtgärder du själv kan genomföra för att försöka förbättra värmekomforten i lägenheten.

 

 • För att undvika kallras ska möbler inte placeras för nära elementen/radiatorerna. Detta hindrar luftcirkulationen och är särskilt viktigt där elementen/radiatorerna är placerade under fönster. Även tjocka gardiner kan hindra luftcirkulationen.
 • Tillse att element/radiatorer är fria från damm och smuts. Rengör vid behov även mellan flänsarna, tex. med hjälp av dammsugare och mjuk borste där det annars kan vara svårt att komma åt.
 • Om du har fönsterbrädor ovanför elementen/radiatorerna så tillse att det finns en luftspalt alternativt lufthål mellan vägg och fönsterbräda så att luften kan cirkulera fritt. Även stora föremål så som växter och liknande kan försämra luftcirkulationen.
 • Rengör ventilationsdonen i lägenheten med jämna mellanrum. Damm och smuts kan hindra luftflödet genom dessa. Observera att du inte får ändra donens inställningar genom att skruva på eller avlägsna don/ventiler!
 • Se över att dörrar och fönster sluter tätt när du stänger dem – ibland kan tätningslisterna vara gamla och torrspruckna och behöver därför bytas. Justering av karmarna kan ibland också vara behövligt om fönstret tex. är trögt att öppna eller stänga.

 

Om du upplever att elementen/radiatorerna ibland är varmare upptill men kallare nedtill – bra! Då fungerar dem precis som de skall då detta tyder på en effektiv värmeavgivning!

Förutom att visa hänsyn gentemot dina grannar och följa föreningens regler avseende höga ljud, avfallshantering, transporter in i området m.m. så finns det några punkter som du som boende måste säkerställa innan och under arbetets gång:

 • För att undvika skador ta reda på var elledningar, vattenrör etc. är dragna i väggar, golv och tak innan borrnings- och bilningsarbeten. Förvaltningen kan i de flesta fall bistå med ritningsunderlag m.m.
 • Inte påbörja arbeten på föreningens egendom, tex. värmerör, element, ventilation eller bärande konstruktioner utan styrelsens medgivande (Brf Masthuggets stadgar, § 34).
 • Att vid pågående dammbildande arbeten, tex. slipning – täcka för ventilationsdon i kök, grovkök, badrum och toalett (frånluftsventilation). Dammet kan annars allvarligt skada ventilationssystemet eller utlösa brandskyddet i byggnaden.
 • Alltid tillse att ventilationsdon återmonteras direkt efter utförd åtgärd, tex. vid målning, plattsättning eller tapetsering.
 • Att vid ombyggnad eller renovering säkerställa att föreningen följer myndighetskrav, tex. att ventilation uppfyller lagkrav enligt OVK.
 • Ansvara för att informera och säkerställa att anlitade entreprenörer följer föreningens förhållningsregler avseende ovan information och föreningens stadgar i övrigt.

Kontakta förvaltningen om du är osäker på vad som gäller eller har ytterligare frågor.

– Dörrbladet skall ha samma utseende som resterande i trapphuset.
– Brevinkastet skall sitta på motsvarande ställe.

Ja, det får man. Anmälan krävs, kontakta förvaltningen för instruktioner.

Vid renovering av badrum står föreningen för byte av golvbrunn. Bilning, montering samt gjutning görs av föreningens hantverkare. Räkna med 14 dagars framförhållning.

Vid eventuell flytt av golvbrunn krävs att ansökan görs till föreningen. Räkna med 3 veckors handläggningstid efter inlämnad ansökan.

Nej, bostadsrättstillägget är tecknat gemensamt i föreningen och behöver ej tecknas av varje enskild bostadsrättsinnehavare.

Vid en akut situation med risk för vattenskada skall du omgående felanmäla till Brf Masthugget under kontorstid och till Cubsec övrig tid.

För varje hus finns en central ventilationsanläggning för frånluft. Därför är det endast tillåtet att montera kolfilterfläkt med återcirkulation till lägenheten. En tillkopplad mekanisk köksfläkt på husets centrala ventilationssystem påverkar inte sällan hela husets ventilation negativt, kökets frånluftsdon får ej heller förändras eller modifieras utan styrelsens medgivande. Medlem ansvarar för att installation, skötsel och underhåll av fläkten följer gällande ventilationskrav (OVK). Kontakta förvaltningskontoret eller felanmälan vid frågor eller funderingar.

Alla lägenheter har inte egna avstängningsventiler för kall- och varmvatten. Föreningen står för montering av avstängningar för lägenheten i de fall det inte finns. Föreningens hantverkare monterar.

Avstängning eller ändring av värmesystemets vattenflöden får ej utföras utan styrelsens medgivande, tex. byte av värmeelement. Kontakta förvaltningen för mer information.

Upptäcker du ohyra i lägenheten (t ex silverfisk) kontakta Länsförsäkringar

via e-post skadedjur@lansförsäkringar.se eller på tel. 010 – 172 97 29

Är du mäklare och vill beställa en mäklarbild skickar du en e-post till info@adm.brfmasthugget.se. Du måste bifoga ett påskrivet försäljningsuppdrag för att vi ska kunna skicka en mäklarbild.

Är du medlem och vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret skickar du en e-post med dina personuppgifter och vilket lägenhetsnummer du har i föreningen och det skickar du till info@adm.brfmasthugget.se. Eller så ringer du till Förvaltningskontoret p åtel. 031 – 85 03 00

Ja, det kan du. Ställ dig i kö via hemsidan under rubriken ”För dig med bil/Anmälan kölista” Du blir kontaktad när vi har en plats ledig. Din ansökan är aktiv i 6 månader. Har du inte hört något från oss inom 6 månader och vill behålla din plats i kön kontakta oss i annat fall förlorar du din plats i kön.

Uppsägningen måste ske skriftligen och enklast är att fylla i formuläret på hemsidan, klicka HÄR. Uppsägningstiden är 3 månader.

Du kan göra en felanmälan via hemsidan på Felanmälan. Ringa vår telefonsvarare på 031-850310 tala in felanmälan. Under ordinarie arbetstid kontakta driftsansvarige Tommy Karlsson på tel. 031-85 03 11. Vid akuta fel efter kontorstid ringa Cubsec på telefon 010-456 34 34

Under 2020-2021 har föreningen energideklarerat alla byggnader i området. Kontakta förvaltningskontoret om du som medlem önskar ta del av dem.

I föreningens lägenheter har vi ett centralt F/T-system för att ombesörja erforderlig ventilation i din lägenhet, dvs. ett system med mekaniska fläktar som tillser att ventilera in uppvärmd friskluft – tilluft, och samtidigt ventilera ut använd luft – frånluft.

Generellt i vårt bestånd så kommer luften in genom don i vardagsrum och sovrum, medan luft förs ut genom don i badrum och kök. För att detta skall fungera korrekt krävs det därför att mängden luft som ventileras in är lika stor som mängden som ventileras ut – annars drabbas du av antingen ett övertryck, eller undertryck i din lägenhet. Om detta sker försämras även ventilationsluftens möjligheter till den önskade luftspridning som systemet från början är injusterad för. Ett välfungerande ventilationssystem skall därför vara i balans. Då tilluften även är bärare av värme till lägenheterna är det därför inte ovanligt att temperaturkomforten väsentligen försämras om systemet är i obalans. Utöver försämrat inomhusklimat bidrar detta även till ökad energianvändning. Då lägenheterna delar ventilationsstammar påverkar felaktiga flöden eller installationer även dina grannar det är därför särskilt viktigt att du som boende inte förändrar donens inställningar eller på annat sätt modifierar dessa så att luftmängden ändras, tex. ansluter köks- eller badrumsfläktar på ventilationssystemet, ej heller försöka täppa till ventilationen.

Om du besväras av höga ljud från ventilationen – kontakta felanmälan för rådgivning om felsökning och åtgärd.