Driftinformation

PÅMINNELSE – VIKTIG INFORMATION OM LUFTNING AV ELEMENT

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de gamla kärlen nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem. Expansionskärlet har till uppgift att jämna ut tryckförändringar i det rörsystem som alla element är anslutna till. Bytet beror på att de gamla kärlen har nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem.

Det som är viktigt att tänka på för dig som boende är att fortsättningsvis aldrig lufta dina element på egen hand. Då det nya kärlet är ett s.k. slutet kärl så kommer trycket i systemet att försvinna om flera luftar samtidigt och/eller att det inte sker i direkt samband med att fastighetsskötare utför påfyllning av systemet. Blir trycket för lågt eller helt uteblir kommer således värmen inte nå fram till ditt eller dina grannars element.

All luftning av element skall därför alltid utföras av personal från förvaltningen, misstanke om luft i elementen skall därför alltid felanmälas över föreningens hemsida, under fliken Felanmälan, eller till telefonsvarare på 031-850310.


Belysningsarbeten på Masthuggsliden och Masthuggsterrassen

Till och med mitten av oktober kommer Göteborgs Stad med underentreprenör Nihlén Elmontage AB genomföra byte av utebelysningsarmaturer som tillhör kommunen. Detta medför att belysningsstolpar tas ur drift etappvis och att belysningen då tillfälligt uteblir i vissa delar av stråket. För mer information ta gärna del av Göteborgs Stads utskick här.


Serviceåtgärder ventilation

Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för samtliga ventilationsaggregat i området. Detta inbegriper filterbyten och allmän översyn av systemens funktion. Servicearbetena kommer medföra kortare driftstopp i ventilationen dagtid.


Golvarbete i Fjällgatans garage

Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans garage på våning P10 U1, P9 U1 samt del av P6 U1.

Det kommer att medföra begränsad framkomlighet.

Vi är tacksamma om man tänker på att köra försiktigt där arbetet utförs.


Markarbeten baksidan Fyrmästaregången 6-8

HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor. Under tiden kommer det att vara något begränsad framkomlighet.


Påminnelse – Viktig information om luftning av element

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de gamla kärlen nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem. Expansionskärlet har till uppgift att jämna ut tryckförändringar i det rörsystem som alla element är anslutna till. Bytet beror på att de gamla kärlen har nått sin tekniska livslängd och är en del av föreningens underhållsåtgärder för att säkerställa ett driftsäkert värmesystem.

Det som är viktigt att tänka på för dig som boende är att fortsättningsvis aldrig lufta dina element på egen hand. Då det nya kärlet är ett s.k. slutet kärl så kommer trycket i systemet att försvinna om flera luftar samtidigt och/eller att det inte sker i direkt samband med att fastighetsskötare utför påfyllning av systemet. Blir trycket för lågt eller helt uteblir kommer således värmen inte nå fram till ditt eller dina grannars element.

All luftning av element skall därför alltid utföras av personal från förvaltningen, misstanke om luft i elementen skall därför alltid felanmälas över föreningens hemsida eller till telefonsvarare på 031-850310.


Belysningen vid Masthuggsterrassen

Vi har haft problem med belysningen vid Masthuggsterrassen och trappan vid glashissen under en tid.

Felsökning har genomförts och nu planeras för hur arbetet med åtgärd skall utföras på terrassen.

Belysningspollarna har kopplats ur. Belysning i trappan ses över i samband med renovering av densamma.