Till och med mitten av oktober kommer Göteborgs Stad med underentreprenör Nihlén Elmontage AB genomföra byte av utebelysningsarmaturer som tillhör kommunen. Detta medför att belysningsstolpar tas ur drift etappvis och att belysningen då tillfälligt uteblir i vissa delar av stråket. För mer information ta gärna del av Göteborgs Stads utskick här.